Dyrektor instytutu

Dyrektor: ks. dr Piotr Bartoszek

E-mail: dyrektor@ift.zgora.pl