Studia podyplomowe - teologiczne/teologiczno-katechetyczne

W Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. E. Stein prowadzone są dwuletnie podyplomowe studia:

Teologiczno-Katechetyczne dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne

Teologiczne dla wszystkich osób po studiach wyższych


Podmiotem prowadzącym jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, zajęcia odbywają się w siedzibie IFT w Zielonej Górze.


Rekrutacja na powyższe studia podyplomowe prowadzona jest w cyklu dwuletnim co oznacza, że na rok akademicki 2023/2024 nie będzie ona prowadzona.

Ukończenie ww. studiów podyplomowych umożliwia:


Teologiczno-Katechetycznych:

- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 31.05.2016. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

Program studiów obejmuje:
- moduł 1 - teologia (495 godz.)
- moduł 2 - katechetyka (120 godz.)
- moduł 4 - praktyki dydaktyczne dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (60 godz.) - realizacja praktyk po 1 roku studiów

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty.


Teologicznych:

- pogłębienie wiedzy teologicznej dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach, a chcą pełnić różne funkcje w strukturach Kościoła rzymskokatolickiego oraz posługiwać jako liderzy stowarzyszeń, fundacji oraz grup i wspólnot kościelnych.

Program studiów obejmuje:
- moduł 1 - teologia (495 godz.)

Studia trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się w soboty.