logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

  • egzamin dyplomowy - Ex universa theologia

Egzamin "Ex Universa Theologia" jest (wraz z obroną pracy magisterskiej) częścią egzaminu dyplomowego na kierunku Teologia.

Celem egzaminu Ex universa theologia jest sprawdzenie wiedzy nabytej przez studenta w czasie pełnego cyklu studiów teologicznych, umiejętności jej syntetyzowania oraz wykorzystania w interdyscyplinarnej prezentacji wybranych zagadnień i rozwiązywania stawianych problemów, a także kompetencji związanych z podejściem do potrzeby własnego zgłębiania zagadnień teologicznych w ich relacji do współczesnych fenomenów społecznych i kulturowych. W czasie egzaminu student losuje dwa zagadnienia, wybiera jedno z nich i – po przygotowaniu – omawia w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny w ciągu wyznaczonego czasu (ok. 20-30 min.). Następnie odpowiada na pytania i wątpliwości członków komisji.

Zagadnienie powinno zostać omówione z perspektywy następujących działów teologii:
1) nauki biblijne; 2) teologia dogmatyczna i fundamentalna; 3) teologia moralna; 4) prawo kanoniczne; 5) teologia pastoralna; 6) katolicka nauka społeczna; 7) liturgika.
Kolejność omawianych aspektów zagadnienia (działów teologii) i ich wybór zależy od rodzaju omawianego zagadnienia. Wypowiedź musi być tak skonstruowana, aby tworzyła jedną całość i była w miarę wyczerpująca.

Komisja ocenia: 1) merytoryczną poprawność formułowanych tez; 2) wieloaspektowość wypowiedzi; 3) styl wypowiedzi.
Każdy z członków komisji wystawia studentowi ocenę cząstkową, po czym przewodniczący po obliczeniu średniej wystawia ocenę końcową.

pdf ikona Tezy do egzaminu ex universa theologia

  • praca magisterska

Po ustaleniu tematu pracy magisterskiej z promotorem należy złożyć wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (do pobrania ze strony PWT).

Złożenie prac magisterskich następuje z wykorzystaniem systemu USOS.Prace w wersji elektronicznej umieszczane są przez studenta w module APD (Archwiwum Prac Dyplomowych). Wydrukowanie prac i złożenie wersji papierowej w dziekanacie możliwe jest dopiero po akceptacji pracy w module APD przez promotora. Informacje dotyczące złożenia pracy znajdują się na stronie PWT: Praca dyplomowa / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (pwt.wroc.pl)

 

Praca magisterska powinna być wydrukowana dwustronnie w formacie A4 i oprawiona w miękką oprawę (nie bindowana spiralą). W każdym egzemplarzu pracy powinny się znaleźć:

- oświadczenie  o samodzielności pracy (do pobrania ze strony PWT)

- oświadczenie o udostępnieniu pracy (do pobrania ze strony PWT)

dokumenty do pobrania: Regulacje / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu (pwt.wroc.pl)

 

W dziekanacie IFT student składa :

- pracę dyplomową w 3 egzemplarzach (dla recenzenta i archiwum biblioteki PWT i IFT) lub 4 egzemplarzach (dodatkowo dla promotora PWT) w przypadku składania pracy poza systemem USOS

wersję elektroniczną na płycie CD (w PDF w jednym pliku) -należy nagrywać plik PDF generowany z APD (nie DOCX) - wersja ma być taka sama, jak sprawdzona w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA)

- wniosek o powołanie komisji, wygenerowany w APD - uwaga: ten wniosek zastępuje dotychczasowe podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 

Egzemplarz dla Promotora IFT student wręcza indywidualnie.

Przed egzaminem student wnosi opłatę za dyplom zgodnie z TABELĄ OPŁAT.