logo IFT

JAK DO NAS TRAFIĆ?

A+ A A-

Informacje i dokumenty do pobrania

  • egzamin dyplomowy - Ex universa theologia

Egzamin "Ex Universa Theologia" jest (wraz z obroną pracy magisterskiej) częścią egzaminu dyplomowego na kierunku Teologia.

Celem egzaminu Ex universa theologia jest sprawdzenie wiedzy nabytej przez studenta w czasie pełnego cyklu studiów teologicznych, umiejętności jej syntetyzowania oraz wykorzystania w interdyscyplinarnej prezentacji wybranych zagadnień i rozwiązywania stawianych problemów, a także kompetencji związanych z podejściem do potrzeby własnego zgłębiania zagadnień teologicznych w ich relacji do współczesnych fenomenów społecznych i kulturowych. W czasie egzaminu student losuje dwa zagadnienia, wybiera jedno z nich i – po przygotowaniu – omawia w sposób wieloaspektowy i interdyscyplinarny w ciągu wyznaczonego czasu (ok. 20-30 min.). Następnie odpowiada na pytania i wątpliwości członków komisji.

Zagadnienie powinno zostać omówione z perspektywy następujących działów teologii:
1) nauki biblijne; 2) teologia dogmatyczna i fundamentalna; 3) teologia moralna; 4) prawo kanoniczne; 5) teologia pastoralna; 6) katolicka nauka społeczna; 7) liturgika.
Kolejność omawianych aspektów zagadnienia (działów teologii) i ich wybór zależy od rodzaju omawianego zagadnienia. Wypowiedź musi być tak skonstruowana, aby tworzyła jedną całość i była w miarę wyczerpująca.

Komisja ocenia: 1) merytoryczną poprawność formułowanych tez; 2) wieloaspektowość wypowiedzi; 3) styl wypowiedzi.
Każdy z członków komisji wystawia studentowi ocenę cząstkową, po czym przewodniczący po obliczeniu średniej wystawia ocenę końcową.

pdf ikona Tezy do egzaminu ex universa theologia

  • egzamin magisterski

Praca magisterska powinna być wydrukowana dwustronnie w formacie A4 i oprawiona w miękką oprawę (nie bindowana spiralą). W każdym egzmeplarzu pracy powinny się znaleźć:

- oświadczenie  o samodzielności pracy (do pobrania ze strony)

- oświadczenie o udostępnieniu pracy (do pobrania ze strony)

 

W dziekanacie student składa :

- pracę dyplomową w 3 lub 4 egzemplarzach (dla recenzenta i archiwum biblioteki PWT i IFT oraz promotora PWT) 

wersję elektroniczną na płycie CD (w Wordzie lub pdf w jednym pliku)

- podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego (do pobrania ze strony)

- wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (do pobrania ze strony)

 

Egzemplarz dla Promotora IFT student wręcza indywidualnie.

Przed egzaminem student wnosi opłatę za dyplom zgodnie z TABELĄ OPŁAT.

 

ikona Word Wniosek o zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej 

ikona Word Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Podanie o dopuszczenie do egzaminu magisterskiego

pdf ikona Oświadczenie o samodzielności pracy

pdf ikona Oświadczenie o udostępnieniu pracy

pdf ikona Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

pdf ikona Regulamin antyplagiatowy PWT